contes-moraux la jalousie punie

Haasidi jugu - La jalousie punie

Si Dieu fait de quelqu'un son intermédiaire, que celui-ci fasse en sorte de rendre service en même temps aux autres. 

 

Haasidi jugu

Fiyentɔ cɛ̀ tan àni kelen : Ala ma nɔ̀gɔ̀ya kɛ ù si ye. Ù ka gɛ̀lɛ̀ya nìn kosɔ̀n sa, ù kɛra terima ye kà kɛ bɛ̀nbaga ye. Mùsoẁ b'ǔ fɛ̀ sa, ǹka Ala ma à si kɛ gàrjɛ̀gɛ̀tigi ye. Tan ni kelennan nìn, den kelen pe dè b'o bolo. Ù bɛ ɲɔgɔn nɔ̌mìnɛ. Cɛ̀mànìn kelen nìn, ni ò ye bìlàkòrònin ye, ǒ dè bɛ bìla ù ɲɛ. Ù b'ù bolo da ò kan na, kà ù ka ɲinini kɛ tèn kà ù ka balo kɛ tèn.

Ǒ bɛ̀n kɔnɔna nɔ, Ala y'a latìgɛ don dɔ : ù bɛ ɲɔgɔn nɔ̌ fɛ̀ kà taa, ù bɛ bàro la, ù b'ù ka ɲinini na. Ɲinini nìn kɔnɔna nɔ, dɔ bɛ cɛmancɛ rɔ, ǒ sěn dara fɛn dɔ kàn. À sěn dalen ǒ kàn, à ko :
- Un ! A'y'aẁ jɔ̀!
Ǔ jɔ̀len, à nàna kà nà fɛn ìn tà. (Ò kɛra mùn ye ? Ò kɛra fìle dè ye.) Ò kɛlen fìle ye à bolo sa, à ye fìle ìn mɔ̀mɔ k'à mɔ̀mɔ. Kàbini à y'a dɔn : fìle dòn, à ye fìle ìn da à da la. Kàbi à y'a fiyɛ yɔrɔ min nɔ ko : trreee, àle ɲɛ yɛ̀lɛ̀la. Ò ko :
- Hun !
Tɔ̌ẁ y'a ɲìnìnka ko :
- Mǔn dòn ?
À ko :
- Ayi ! Aẁ b'a mɛn Ala la dè. À ti mɛn ne da la.(Ò kosɔ̀n, fɔlɔ màaẁ tùn bɛ siran. Ù maa sin kà ko fɔ k'à sɔ̀rɔ ni ù tɛ rɔ̀tigɛ dɔn à la, ǔ kàna nà màlo. Kàtugu àle ɲɛ yɛ̀lɛ̀len cogo min, ni tɔ̌ẁ ta ma kɛ tèn, ni àle ko : àle ɲɛ yɛ̀lɛ̀len, à bi kɛ nkàlòntìgɛ̀la ye.) Ò y'a di à dɔɲɔɔn mà ko :
A' b'a mɛn Ala la.
Ò fana y'a fiyɛ, ò ɲɛ yɛ̀lɛ̀la. Ù y'a dǒn-dòn ɲɔgɔn bolo tèn, fɔ màa tan ni kelen nìn bɛɛ ɲɛ yɛ̀lɛ̀la.

- Aa ! Ko : Ala ka tɛli !


Ǔ nàna kà nà ɲɔgɔn cɛ̀ kà taa. Ù ma se kà d'à la ... Ù bɛ taa ɲɔgɔn lasìgi sumaba rɔ. A !... kà Ala sɛ̀bɛ̀kɔ̀rɔ̀-tanu ... kà Ala fò, kà bònya di ɲɔgɔn mà kosɛbɛ, ù nisɔndiyalen. Ò la, hakilima dɔ nàna ye à rɔ : (ò tɛ bìlàkòrònin nǐn fǎ ye dɛ ! Ò ye hakilima wɛrɛ ye) ko :
- Ni nìn bɔɲɔɔnko nìn hɛraba kɛr'an ye Ala fɛ̀, k'an k'à lajɛ sa : bìlàkòrònin nìn fɛnɛ kà fìle ìn fiyɛ yala Ala bi hɛra dɔ kɛ ò ye, ò kɔ, an tɔẁ bɛɛ ta hɛra kɛra kà ban...

(Yaa ! Haasidi tɛ ban màaẁ nɔ). Ala bɛkà ò sabu dòn min nɔ, yaa ! Haasidi dòn, tɔ̌ẁ yɛ̀rɛ ɲɛyɛ̀lɛ̀len àle sababu rɔ, àle tlara kà nimisa ò rɔ. Àyìwà, à ko : Pɛtu ! K'àle la fìle tɛ fyɛ, ni Ala bɛ min kɛ bìlàkòrònin nìn ye yàn nɔ, k'o kɔ, àle la fìle tɛ fyɛ ! Ɔ ! màa tan bɛɛ ɲɛ yɛ̀lɛ̀la àle sababu , ò diya ma òlu to, fɔ òlu ko : bìlàkòrònin k'àle la fìle fyɛ.- A ! n fǎ, ko : I tɛ siran Ala ɲɛ wa?
- ko : Siran-Ala-ɲɛ yɛ̀rɛ t'o rɔ, e yɛ̀rɛ dè ma n ɲùman dɔn, n'o tɛ, ne kɛra sababu ye kà nìn hɛraba kɛ a' ye ! Ala ma kɔdòn a' fɛ̀ blen dɛ !'

(Haasidiya ko dòn, àle y'a yɛ̀rɛ kɔdòn sa dè.) Kàbini ò kɛra, cɛ̌ fɛnɛ lìmànìyàna.
- À k'o tɛ baasi ye. Fɛn o fɛn bi se kà taa sàn tan ni kɔ bɔ, nìn b'an ɲɛ k'ǎn balo, à bɛ màɲùmànko la an nɔ̌ fɛ̀, n'à fɔra ko e nàna nìn kuma suguya ìn fɔ tàn, Ah ! I k'i miiri Ala la dɛ ! Ko : Ala bɛ hɛra kɛ màa ye, ǹka n'i y'a kɛ kojuguya ye, à b'a fàlen bunɛ na dɛ !  - Aa! Ko ò fɛn tɛ nìn ye, ko àle ka fìle tɛ fyɛ. Àyìwà ko :
- Wà ! An kà dùgaẁ kɛ cɛ̀nin ye.
Ko : E ! ko àle yɛ̀rɛ bɛ se kà dùgaw kɛ cɛ̀nin ye.' (Ò ye haasidi kùnkan ye)A ko :
- Bìlàkòrònin wo, e ye nǐn sàn hakɛ kɛ kà bìla an ɲɛ, k'ǎn kisi gungurunjugu ni kojugu mɔ̀,: fɛn o fɛn ka jugu diɲɛ na, ko : Ala k'ì kisi à mà! 
Bilàkòrònin ko :
- Un, bàba, àmiina !
- Fɛn o fɛn b'a rɔ ni à b'i lɛ̀bu, ko : Ala k'i kisi ǒ mà !
À ko :
- Un, bàba, àmiina ! Ko : Bàba, dùgàwu nǐn yɛ̀rɛ wàsàra, dùbàbu ìn ... ko fɛn maa kɛ ni ò ka ca, ko ò bi ban kɛ̀, ko dùgàwu tɛ ban dɛ ! Ko ne kɔ̀ni bɛkà wàsa dòn dùbaẁ rɔ.
Aa ! Cɛ̌ ko ò rɔ sa ko, ò kɔ, àle la fìle tɛ fyɛ dɛ ! Ɔ, ko ǔ yɛ̀rɛ k'à la fìle di à mà ko : à b'a fìlètìgì-fyɛ.
Ko :
- Ɔ ! ko : hɔn i la fìle la !
Kà ǔ kùnnada ! Kùnnàdàli kosɔ̀n sa, à ko :
- Un ! Ko kàbini kelen, hɛra min maa sɔ̀rɔ ko : aw sèn tɛ ò rɔ bilen.
- ko : Ayi, ko hali n'i y'a sɔ̀rɔ ko diɲɛ bɛɛ lajɛ̀len kɛra i ta ye, n'i ye i fàdènkɛ kɔ̀ni kùnnada, n'i ye hɔrɔn ye, i man kan kà sɔ̀n ò rɔ ko : an si màko tɛ e la fìle hɛra la bilen. I bɛkà nìn min kɛ an ye lɛ́ɛɛ ! ǒ wàsàra.

Kàbini fiyenkɛnin y'a tà, ò yɔrɔ lɔ, à nisɔndiyalenba, à ye fìle nìn da à da la, à ɲɛ yɛ̀lɛ̀len, kàbini ko l treee ! Àle fiyenna tun. À ko :
- Úuùn !
Tɔ̌ẁ y'a ɲìnìnka ko :
- Mùn kɛlen ?
Ko :
- Ayi ! Ko : fìle ìn ... A'ye fìle ìn mina ! A' kà fìle fyɛ !
Ko : 
-  Ɛ ! ko fɛn min gɔngɔn ma da à nɔ̌ na ban ko : e ko : fìle tɛ fyɛ, ko bìlàkòrònin kànkari dara k'o tɛ fyɛ, e ko : ǒ kà fyɛ tun ? Ha ! ko fɔ n'i y'a ɲɛfɔ.
Ko :
- Ayi ! K'a' kɔ̀ni kà fìle fyɛ!
Ko :
- ún-ùn ! Wà ! Ko e kà nà yǎn fɛ̀ dɛ !
À y'i sɛɛnsɛn, k'o bi taa. À fiyentɔ taara. Ù ko :
- Ayi ! I k'ò da i kɔrɔ yèn ! Ko : min fɔr'i ye ko : à kɛlen filɛ i la nìn ye.
Ko :
- A ! n b'aw dɛli ko : a'ye fìle ìn fyɛ! Ko :
- Ayi !

(Ǒ dùn y'a sɔ̀rɔ : à fiyenna kà ban.) Kàbini ò kɛra, cɛ̌ tora màɲùmànko la.

Ò kosɔ̀n, n badenẁ, ni Ala bi màa o màa jɛ̀ hɛra la, ni à sabu dònna i rɔ, kan'a jàti i n'à fɔ e dè ye à kɛbaa ye. Ala lɔjɛ ! I yɛ̀rɛ ka siran kà tɛ̀mɛ hali à kɛlen minnu kǎn kàn. Ni Ala ye fɛn o fɛn sababu dòn i rɔ, i kàn'a jàti mìnɛ k'à kɛ ikomi Ala bɛkà i fìsàya tɔ̌ẁ ye, wala i bɛ tɔ̌ẁ to yèn, kàna sɔ̀n ǒ mà ! Ni Ala ye fɛn o fɛn sababu dòn i rɔ, à to : i ni màaẁ kà ɲà à rɔ.

Ò kosɔ̀n, tùma dɔ, n'aw b'a fɔ màajugu àni haasidi, kelenẁ tɛ. Màajugu ta ye : n ta tɛ di màaẁ mǎ ye, ǹka haasidi ta ye : tɔ̌ẁ kàna kɛ màa ye yèn. Ala k'ǎn bɛɛ kisi haasidiya mà !

A' bi nìn tonẁ tà, ne kɔ̀ni y'a dulon fòròbàbulon ìn kɔnɔ, ni ò ye wàsa bùlon ye. N'i ta tàta bɛ à rɔ, e k'ǒ tà, e k'i màgo ɲɛ̀. N'i ma tàta sɔ̀r'à lɔ sa, ǒ tùma na, n'i tɛ̀mɛ̀na, màa minnu wàsa maa ye à rɔ, ni òlu hami bɛ fa à la, òlu fɛnɛ bɛ dɔ tà, dɔ bi tɛ̀mɛ dɔ la, dɔ fɛnɛ b'ǒ tà.

Ne kɔ̀ni ye ò dulon fòròbàbulon kɔnɔ, Wà ! A' salamalekum !

La jalousie punie

Il était une fois onze aveugles : Dieu n'avait accordé d'amélioration à aucun d'eux. À cause de leur handicap, ils étaient devenus amis et s'étaient associés. Ils étaient mariés mais sans enfants, sauf le onzième qui n'en avait qu'un seul. Ils vont en file indienne. Le fils unique, encore garçonnet, se met en tête de la file. L'un pose la main sur son épaule (et les autres sur celle du précédent). Ils quémandent ainsi leur nourriture.

Un jour, Dieu fit, qu'au cours de leur quête communautaire, alors qu'ils se suivent en avançant et causent tout en demandant l'aumône, celui qui est au milieu de la file pose son pied sur quelque chose. Aussitôt il dit :
- Eh ! Arrêtez !
Le groupe s'arrête, il prend l'objet. (Qu'est-ce que c'était ? Un sifflet). Une fois en mains, il le tâte, le tâte. Dès qu'il a reconnu que c'est un sifflet, il le met à sa bouche et siffle : treee ! Aussitôt ses yeux s'ouvrent. Il s'exclame :
- Ça alors !
Les autres le questionnent :
- Que se passe-t-il ?
Il répond :
- Je ne peux pas le dire. Vous l'apprendrez de Dieu lui-même, mais pas de ma bouche....

(C'est qu'autrefois les gens avaient peur. Se mettre à publier quelque chose sans en bien connaître la source, c'était prendre le risque d'être ridiculisé. Lui avait bien recouvré la vue, mais si les autres ne la recouvraient pas de la même manière, et qu'il affirme qu'il voit, on le prendrait pour un menteur). Il passe donc le sifflet à un autre en lui disant :
- Tu l'apprendras de Dieu.
Son camarade aussi donne un coup de sifflet et recouvre la vue. Ils se sont passé ainsi le sifflet l'un à l'autre jusqu'à ce que tous voient clair. ...

- Ah ! disent-ils, vraiment, Dieu est rapide !
Alors, ils se retirent en groupe, encore incrédules, et vont s'asseoir ensemble à l'ombre. Ah ! Ils louent Dieu, lui rendent grâce, et, tout joyeux, se congratulent à l'envi. L'un d'entre eux (il ne s'agit pas du père du garçonnet, mais d'un autre homme sage), dit subitement :
- Si un tel bienfait incomparable nous a été accordé par Dieu, que l'enfant donne, lui aussi, un coup de sifflet et voyons donc si Dieu va lui en accorder un, sinon, pour nous autres, nous avons déjà eu notre part de bonheur.

(Hélas! les méchants jaloux ne manquent pas chez les hommes.) Celui que Dieu avait pris comme intermédiaire était un jaloux fieffé. Après avoir été à l'origine de la guérison des autres, il en a des regrets et répond sèchement :
- Jamais de la vie ! On ne touche pas à mon sifflet. Dieu peut bien faire une faveur ici au garçonnet, mais on ne touchera pas à mon sifflet. Voyez-moi ça ! Tous les dix avez retrouvé la vue grâce à moi, aucun n'a été mis à l'écart de cette faveur, et vous demandez que le jeune garçon siffle !
- Ah, vieux, dit l'autre, tu n'as donc aucune crainte de Dieu ?
- La crainte de Dieu n'a rien à y voir, toi-même n'as pas de reconnaissance à mon égard, sinon, n'ai-je pas été à l'origine de ton bonheur ? Dieu ne vous a plus tourné le dos du tout ...

(Par pure jalousie, lui-même refusait la suggestion !) À partir de ce moment, l'autre s'en est remis à Dieu en lui répondant :
- Bon ! Cela fait plus de dix ans que l'enfant nous guide pour assurer notre subsistance. Il nous suit dans notre pitoyable état. Et voilà que tu oses dire de telles paroles ! Ah ! Tu devrais penser à Dieu ! Il procure aux hommes ses bienfaits, mais si tu les transformes en méchanceté, lui pourrait les transformer en malheur ! - Ce n'est pas de cela qu'il s'agit : on n'utilise pas mon sifflet.
- Bon, faisons au moins des bénédictions à l'enfant !
- Je peux moi-même lui faire des bénédictions' dit le jaloux, et il s'adresse au garçonnet :
- Petit, toi qui as passé tout ce temps à nous guider, à nous éviter souches et heurts douloureux, que Dieu te sauve de tout malheur sur terre. L'enfant répond :
- Amiina ! Papa !
- Que Dieu t'épargne toute humiliation 
- Amiina, Papa ! répond l'enfant. Papa ! Ces bénédictions sont ce qu'il y a de meilleur pour moi ... Les autres biens, si nombreux soient-ils, ont une fin, les bénédictions, elles, n'en ont pas. Je suis pleinement satisfait
avec elles.

Mais l'autre reprend :
- Pour ce qui est de mon sifflet, on ne peut en jouer. Qu'on me donne mon sifflet. Moi, le propriétaire, je vais en jouer.
- Bon, tiens ! le voilà.

Il les humilie en rappelant ce qu'ils lui doivent et dans sa méchanceté, il leur dit : 
- À partir de maintenant, quel que soit le bienfait obtenu, aucun d'entre vous n'y aura plus part !
(Et les autres de rétorquer aussitôt) : - Même si tu deviens maître du monde entier, à partir du moment où tu humilies tes demi-frères, s'ils sont de noble origine, ils doivent refuser d'y avoir part. Aucun d'entre nous n'a plus besoin des bienfaits de ton sifflet. Ce que tu nous as fait nous suffit amplement.

Dès que l'aveugle jaloux, devenu voyant, a pris son sifflet, à l'endroit même, tout joyeux, ... dès qu'il le met à sa bouche et siffle : treee ! ... Le voilà qui redevient aveugle. Affolé, il s'exclame :
- Hé ... !
Les autres l'interrogent :
- Que se passe-t-il ?
Il répond :
- Rien ! Prenez ce sifflet et jouez-en !
- Ah ! La poussière que tu as soulevée ne s'est pas encore déposée ! .. Tu viens de dire qu'on ne joue plus de ton sifflet. Tu viens de nous mettre en garde en refusant que l'enfant  en joue, et maintenant tu demandes qu'on en joue ! À moins que tu nous expliques (ce revirement, on n'y touche pas)
- Si ! Si ! jouez-en !
- Il n'en est pas question ! Viens donc par ici !
Il s'avance prudemment comme un aveugle qu'il est. Ils lui disent :
- Non ! Pose le à côté de toi là-bas. Ce qu'on t'a dit, c'est ce qui vient de t'arriver.
- Ah, je vous en supplie, jouez de ce sifflet !
- 'C'est non'

(En vérité, il était complètement aveugle...) Depuis ce moment, l'aveugle jaloux est resté dans son pitoyable état.

 

Morale : Pour cette raison, frères, quand Dieu accorde à tout un groupe le bonheur, si tu en es l'intermédiaire, ne crois pas que tu en es l'auteur. Regarde Dieu ! Et reste dans la crainte encore plus que les autres auxquels cela est arrivé. Si Dieu a fait de toi l'intermédiaire de ses bienfaits, ne crois pas que Dieu t'a préféré aux autres. Ne les délaisse pas ! N'accepte pas un tel comportement ! Si Dieu fait de toi son intermédiaire, fais en sorte de rendre service en même temps aux autres.

 

À ce sujet, parfois on dit : C'est de la méchanceté, c'est de la jalousie. Ce n'est pourtant pas la même chose. Une personne méchante dira :
- J
e ne donnerai pas ce que j'ai aux autres gens
mais un jaloux dira :
- Que les autres ne deviennent pas des gens importants !
 
Que Dieu nous préserve de la jalousie foncière !

Prends donc ce ballot de voyage ! Je l'ai suspendu dans le grand vestibule, ce vestibule qui peut te satisfaire complètement. Si ta part s'y trouve, prends-la et qu'elle te rende service. Si tu n'y trouves rien d'intéressant pour toi, alors, continue ton chemin. Les gens qui y trouveront la satisfaction de leur idéal profond, y prendront aussi leur part. Et ce que l'un laisse, l'autre aussi le prendra.

Quant à moi, je l'ai suspendu dans le grand vestibule ... La paix soit sur vous tous !