contes moraux-l'hyène prétentieuse

Namakɔrɔba  halakilen- L'hyène et sa folie prétentieuse

Ayiwa

 Nìn nsiirin tàra kungosògoẁ ni ɲɔgɔn cɛ. Don dɔ kɛr'a la : Kɔ̀rɔ̀jara dara hami na diyɛn taabolo kɔrɔ la. À kɔsa ìn nɔ man di : mùso tɛ cɛ̀kan mɛn, den tɛ fàkan mɛn, dɔgɔ tɛ kɔ̀rɔ̀kan mɛn. À hamina.
- Ha ! À ko : 'Ni n ma fɛ̀ɛrɛ kɛ nìn na, an kà
ɲɔgɔnye kɛ nìn na, ko à ko bɛ gɛ̀lɛ̀ya.


Kɔ̀rɔ̀jara ŋunana kungo rɔ. À ko :
- Hu
nnnh- jɛn ! ... Hunnnh-jɛn ! ...Hunnnh-jɛn ! ...
Ni ǒ dùn mɛnna sògoẁ fɛ̀ kà ban, ù bɛɛ bɛ taa. Ù b'a dɔn kɔnɔganko dě dòn. Sògoẁ wulila. Ù bɛ girin
na kà taa. Gɔngɔn ye kàbàkolo mìnɛ fǎn bɛɛ fɛ̀. Ɛ ! Sòsoẁ ye ù kɛ sàmaẁ tulo kɔnɔ. (Ò y'a sɔ̀rɔ : màa min b'a rɔ ni kuma bɛnà kɛ ò ta kàn, ǒ hàlàkìlen dòn, ò ye nàmàkɔ̀rɔ̀ba ye. Ò kɔ, tɔ̌ nìnnu bɛɛ lajɛ̀len nalonnen dòn, ǹka ù ma hàlàki.) Nàmàkɔ̀rɔ̀ba girinna k'o bi fùra bɛɛ dàn, à bɛ dùgùkolo ɲùgu. Àle taara sògo tɔ̌ẁ kɔ̀n. Ù bi taa ɲɔgɔn ye kùlùbà-kolonfuga min na, k'à lamini ko wolonfìla kɛ ò la, kà tla kà t'i da kà sìnɔgɔ k'à sɔ̀rɔ sògo tɔ̌ẁ ma se... Hán ! Sòsoẁ ko : Kɔ̀rɔ̀sama kà fɛ̀rɛn mìnɛ. (ò y'a sɔ̀rɔ, ò bi taa yɔrɔ min nɔ, ò ka kan kà Fàlàjɛ ni Bàmàkɔ ɲɔ̀gɔ̀nko bɔ). Fiɲɛ min bi tà sàma fɛ̀ fànga yɛ̀rɛ kamà, n'à ma fiyɛn bɔ dɔɔnin-dɔɔnin, à tɛ se kà fɛ̀rɛn mìna. I dùn tɛ se kà tɛ̀mɛ, Kɔ̀rɔ̀jara bɛ yɔrɔ min na, hali n'i y'i sàra, i tɛ se kà tɛ̀mɛ blen dɛ ! Fànga yɛ̀rɛ ye à sababu ye.Ù taara kà taa se yèn
ni nɔ sa. Ɛ ! N dwa Sònsan ye ù ka kiritigɛmasa ye. Nàmàkɔ̀rɔ̀ba ko :
- N dwa Sònsan, ne fɔlɔ sera, ne fɔlɔ sera, ni à bi kɛ kùnko o kùnko ye, kuma min fɔtɔ maa kɛ, ni hɛrɛ dòn, n fɔlɔ sera!
- ko : Ɔ! Ko ò si tɛ baasi ye.
Ǔ nàna ɲɔgɔn sɔ̀rɔ. Kɔ̀rɔ̀jara kumana ni kungofɛnẁ ye. ' Diyɛn bilisara, jɔ̀yɔrɔ tɛ màa na, màa t'i jɔ̀yɔrɔ dɔn... Ǒ tùma, mùso sàba bɛ n bolo, an bɛnà à kɔɲɔ filɛ, mùso bɛ ɲini ni ŋànìya min ye, à bɛ ɲini ni wari ye wa, à bɛ ɲini ni sanu ye wa, ò tɛ fɔ aw si ye fɔlɔ, bɛɛ kà taa à kɛ làbɛn ye ! Ni kɔɲɔ kɛra, min maa bɛɛ dàn,
fɔ t'a ye, ǒ tùma mùso bɛ di ǒ mà.' Aa ! Nàmàkɔ̀rɔ̀ba k'ò rɔ : 
Nǐn ɲɛ̀na !'
Komin àle hàlàkìlen dòn, tɔ̌ẁ nalonnen ǹka ù ma halaki, ù bɛ se kà ko bɛɛ kɛ kà dàn tɔ̌ẁ dànyɔrɔ la. Àle tɛ sɔ̀n ǒ mà. Hàlàki ye à sababu ye.
Ù taara kà taa làbɛn kɛ. Nàfolo bɛ min bolo, sanu bɛ min bolo, ù ye ǒ dònìni damìna kà taa à kǔn da kolonfuga rɔ. Aaa ! Kɔ̀rɔ̀jara kɔnɔwaati sera. À ko : 
-  N dwa Sònsan, ntàman tà, i kà kɔɲɔdon fɔ mɔ̀ɔẁ ye, bɛɛ lajɛ̀len kà nà, làbɛn nìn kà kɛ. Sani ǒ ntàman kà tà sa, Ɛ ! ù ko :
- Kɔnɔgan kɛlen : minnu ka nàfolo bɛ kà dòni kà taa, k'ǔ màràyɔrɔ tɛ.
Ù ye ci bìla ngɔndugutigi mà ko
kɔɲɔbuguko bɛ cogo dì? (Aw b'aw tulomǎjɔ̀ ngɔnẁ nìnnu ni ɲɔɔnjaabicogo...fɛ̀, ò b'a to aw kà se kà Hadamadenya taabolo dɔn. Ò bɛ fɔ kà sìri yɔrɔ min na : mùsoẁ ni ǔ cɛ̌ẁ cɛ dòn.) Ngɔnẁ ko :
- Ò man gɛ̀lɛn, k'u bɛ se kà bùgùda kelen jɔ̀ lɛri {sanga} kelen ko ù ka jàma ka ca, wà ! ù bi baara kɛ.
Kɔ̀nɔẁ nàna kà nà ɲɔgɔn sɔ̀rɔ à kɛnɛ kàn. Kàbini ò kɛra, Ɛ ! ngɔncɛ nàna kuma caya :

Dàcɔ, Dàcɔ ! Kɔ̀ncɛ, (Kɔ̀ncɛ), (Ɛ) ! ci tɛ, bɔ̀ tɛ !
Ɛ ! ò bɛ kɛ cogo dì ? Ò bɛ kɛ cogo dì ?
Ngɔn ka kuma ka ca ! Kàbini ò kɛra, mùso bɛ̀ ò jaabi ?: À ko
- N na cɛ̀, n na cɛ̀ bɛ sin kà kuma dùrùndu tèn dɛrɛtɛtɛtɛtɛ k'à da mɛnɛ nɛ nɛ nɛ nɛ!, hakilisigi yɔrɔ tɛ, jìgìsìgìyɔrɔ tɛ.

Ò ye ngɔnmuso kumakan ye, ko ǹka ... ko denẁ kàn'o lamɛn dɛ ! Ko ǔ k'ǔ dège fɛn na, 'fǎ tɛ se kà min kɛ, ko fǎ bɛ kɛ dunan ye so kɔnɔ'. Ngɔnmuso la laadilikan ye nìn ye kà denẁ laadi ni ò ye, (màaẁ kà ù hakili to ò rɔ ! : I cɛ̌ ye kuma caya cogo o cogo ye, e kɔ̀ni kàn'a fɔ ko e b'i denẁ lafàsàya, e kà cɛ̌ laadi kà tla kà denẁ laadi, e ye laadilibaa dè ye.) Ǒ tɛ̀mɛ̀nen sa, Ngɔncɛ nàna kà nà ngɔnmuso jaabi ko :
- Salòn, n ye n ka bùgu sìri, salòn n ye n ka bùgu sìri ntɛnɛ-nɛnɛnɛnɛ ! ɲìna n k'à sìri yɔ̀rɔ̀cɔɔ ! Salòn n ye n ka bùgu sìri ntɛnɛ-nɛnɛnɛnɛ, ɲìna n k'à sìri yɔ̀rɔ̀cɔɔ !Ò ye àle fana ka kuma ye. Kàbini ò kɛra, H
ɛ́ ! denẁ girinna, ǔ dònna tu rɔ, dɔẁ b'a tìgɛ, dɔẁ bɛ nà à mìna, dɔẁ bɛ à kason, kà sin kà bùgu jɔ̀ ò yɔrɔnin kelen pe bɛɛ k'à ban, fɔ Dwa Sònsan nàna ko :
- Tìɲɛ na, ko : ngɔnẁ ! Aw ye aw se kɛ, k'a' ye bùgùko to tàn!
Kàbini ù ye ǒ bùgùko lajɔ̀ sa, Sònsan ko : à bɛ ... àle bɛ à la dàfe mìna. Ò ye i sònsoro gelekàla kɔ rɔ, ò ye ntàman tà. Ò bɛ san fɛ̀, ò bɛ kàn k'a la ntàman gɔ̀si. Gelekàla b'a fɔ ko : - A'
ye- Sìlaa nìn, a'm'àn taa farakolomadwa jɔ̀.
Gelekàla kumakan ye ò ye. (Ò kɛlen, ò farakolomadwa ye mùn ye ? Ɲɔgɔnbɛnyɔrɔ fɛn o fɛn bɛ ni à ka gɛ̀lɛn, ò ye farakolomadwa dě jɔ̀tɔ ye.) Bɛɛ lajɛ̀len girinna kà taa !
Ù lajɛ̀len sa, nàmàkɔ̀rɔ̀ba k'àle fɔlɔ sera k'àle tɔgɔ kà sɛbɛn. Ò tɔgɔ sɛbɛnnen, ko :
-
Jɛnni wɛrɛ bɛ sɛbɛn ?
Ù y'a bɛɛ mɛn Nàmàkɔ̀rɔ̀ba la ko :
-
Bàkɔ̀rɔ̀nin tɔgɔ sɛbɛn ne kɛ̀rɛ fɛ̀.

Ò sɛbɛnnen, ko :
- Jɛn wɛrɛ bɛ sɛbɛn ?
- ko :
Jàkuma tɔgɔ sɛbɛn !
Jàkuma sɛbɛnnen, ko :
- Jɛn bɛ sɛbɛn jàkuma kɛ̀rɛ fɛ̀ ?
- ko :
Ɲinɛ.
Ɲinɛ sɛbɛnnen, ko :
Jɛn bɛ sɛbɛn ò kɔ?
-
 ko : Sɛgɛ sɛbɛn. I kà dònòkɔ̀rɔ̀nin sɛbɛn ǒ kɛ̀rɛ fɛ̀, i kà dàn ǒ mà. Anẁ màa wɔɔrɔ dè bɛ ɲɔɔn sɔ̀rɔ mùso nìnnu nɔ̌ fɛ̀ fɔlɔ. Ni anẁ kɛɲɛna, cɛ̀ wɛrɛ na ɲini mùso la ko : n'o ntɛ, à y'o ye.

Sònsan taara ò ɲɛfɔ kɔ̀rɔ̀jara ye. Kɔ̀rɔ̀jara ko : -
N dɔgɔ Sònsan, ko : wara min ko : n kǔn ka cì, ɲàmà t'ò la, ko N Dwa Sònsan, nàmàkɔ̀rɔ̀ba hàlàkìlen dòn. N'i b'a kɛ min ye, i kàn'a to à kà kisi dɛ ! Ko : e kɔ̀ni k'i da lanɔ . À b'a yɛ̀rɛ t'o rɔ dè, n'ò ntɛ, màa t'a t'o rɔ, ko màa hàlàkìlen, hali i b'i yɛ̀rɛ kɛ̀lɛ n'i dùsùkun ye; (ò) kɔ, n'i nalonnen dòn, màaẁ maa fɛn fɔ i ye, i b'ò mɛn, i yɛ̀rɛ fɛnɛ tɛ i yɛ̀rɛ kɛ̀lɛ. Nkà n'i hàlàkìra, i b'i yɛ̀rɛ dòn da fɛ̀. Ala k'ǎn bɛɛ kisi hàlàki mà !


Kàbini ò kɛra, ǔ nàna ɲɔgɔn sɔ̀rɔ kɛnɛ kàn. Nàmàkɔ̀rɔ̀ba ko ... :
- K'ǔ k'à fɔ
k'o tɛ ɲà min kɔ, k'ǔ kà sin k'à kɛ ò ye ..., k'ǔ k'à kɛ kɔ̀mɔ̀fɔli ye, ko ǒ dè bɛ sin kà ban joona, k'o maa kɛɲɛ kɛ, k'o bi kɛ ò ye han !
N dwa Sònsan ko : 
- Ɛɛɛn ... ! ko : kɔ̀mɔ̀fɔli !
- ko
kɔ̀mɔ̀fɔli
.
- ko :
kɔɲɔ ni kɔ̀mɔ̀fɔli
,
- ko
ǒ dòn dɛrɛ !

Kɔ̀rɔ̀jara ko :
Ha ! à tɛ baasi ye ! K'o kà kɛ ò ye ! à maa kɛ min ye,, k'ǒ nà kɛ an bɛɛ ɲɛ na.
Kàbini ò kɛra, jàkùmànin ko :
- Jàma ... kà i ɲɛmajɔ̀ ! K'àle kɔ̀ni jɛ̀nna mùso kɔ k'à di ɲinɛ mà, ko : ù ti kɛ ɲɔgɔn na màa ye diɲɛ nɔ bilen dɛ, ko ǹka ko : n'i ma mùɲu, i bɛ dòn màaẁ gàsi rɔ, k'i nà tila kà dòn Ngala gàsi rɔ, ko àle bɛ to ni à la sìlàmɛ̀ya ye, ko : ayi !... ɲinɛ kà mùso tà,
- ko '
Ɔ! k'ò tɛ baasi ye'.
Sɛgɛ fɛnɛn ko :
- Dònòkɔ̀rɔ̀nin kà mùso tà, bawò dònòkɔ̀rɔ̀nin bɛ tɔtɔtɔ ni koladege minnu na nìn ye àni nisɔndiya, ko : àle tɛ se ò la, ko kàbini Ala ye àle sɛgɛ da ko fìn tɛ àle ɲɛ kàn ɲǎnko jɛ, ko àle ma dège nisɔndiya la k'i ni màa màlòbali maa bɛ̀n, k'o bɛ dimi dòn à la .
Ò fɛnɛ jɛ̀nna à la ò kɔ. Ù ko :
- Nàmàkɔrɔ, ko à bɛ cogo dì? K'i fɛnɛn tɛ jɛ̀n ?'
À ko :
Sàafurulayi ! K'àle tɛ jɛ̀n, ni à bɛ kɛ min ye, ko : à bi kɛ ò ye.
À ko :
- Bàkɔ̀rɔ̀nin ! Ko : E don ?
Àyi ! Ko ni cɛ̌ẁ ma kɛ̀lɛ, ko sebaa tɛ̀ dɔn, ko ǔ kà bolo bìla bɔn rɔ ! Ko à rɔ̀tigɛ nà dɔn.' Kɔ̀nɔ dɔ bɛ kungo rɔ ko : bɔn. Ǒ tùn ye bɔnbafɔla ye. À tɔgɔ fɔlɔ ko : ǒ tùn ye kɔ̀nɔ̀jɛli ye anẁ tùn bɛ ɲɛnajɛ yɛ̀rɛ kɛ à la, ǹka bɔnfɔ nìn, ù y'a twa yɛ̀lɛ̀ma ko : bɔn, bɔn. 


Ǔ nàna kà nà ɲɔgɔn sɔ̀rɔ. Ò y'a sɔ̀rɔ : bɔn y'a la màaẁ weele, ò ye gwɛndennin weele à ka cunfɔla ye, kà kùme-kùme weele à ka bàràdènfɔ ye, kà tɔnkɔnɔ weele pintinfɔ ye, ò maa i da fɛ̀tɛ kà ban, ǔ màgo tɛ foyi rɔ bilen. À bɛɛ b'i lamɛn ò la. Gwɛndennin nàna kà nà, kàla karila ò tulo la k'ò tnɔ-tnɔ, k'ǒ 
gɔ̌s'à tulo rɔ k'ǒ gɔ̀s'à tulo rɔ. Ò ye màakan fɔ à ye, à y'ò da. Bɛɛ y'i ta kɛ tèn. Bàràdènfɔ àni pintinfɔ nàna ù ta suruku ta rɔ k'ò fóron tulo kɔrɔ. Ù bɛɛ lajɛ̀len kɛlen k'à màakan fɔ, ǔ yɛ̀lɛ̀nna bon ìn balan. Ù y'a rɔjɛ, Nàmàkɔ̀rɔ̀ba ko :
-
A' m'an k'a rɔjɛ!'.
Ò hakili bɛ
k'a fɔ ko yala bàkɔ̀rɔ̀nin bi min kɛ, ò ti kɛ dɛ ! Bàkɔ̀rɔ̀nin taara kà taa. Fɔlɔmaaẁ tùn b'a fɔ ko : n'i ye bǎ ye kà bǎ bìn ko dɔ jǔ bɛ dɛ̀nɛ na. À taar'i sɛ̀mɛ dɛ̀nɛ na. Nàmàkɔ̀rɔ̀ba bɛ'n kà fǎn bɛɛ yògòro. Bàkɔ̀rɔ̀nin ... ò la dùlɔ̀kìkòlònnin bɛ à kan na, ò cɛ sìrìlen dòn, ò b'i bolonin fìla kɔrɔtà. À ye kulokanɲa sàba kɛ fɔlɔ :
B
ɔɔɔn ! ... Bɔɔɔn ! .... Bɔɔɔn!' ...
-
Konɔgɔn tɛ, konɔgɔn tɛ, konɔgɔn tɛ !

Ù ye ɲɔgɔn sɔ̀rɔ, ù kɛlen kà ɲɔgɔn sɔ̀rɔ, nàmàkɔ̀rɔ̀ba bɛ kà fìlì-fala tùma min, À b'i bolonin fila
wuli san rɔ ɲɛsɛɛnwu !
à b'i sènnin fìla cun dùgu mà jɛsɛ ! De k'à bòonsìnin bùusùbɛɛsɛ dùgu la. Bàkɔ̀rɔ̀nin ka dɔ̌n bɛɛ filɛ ye i kɔrɔ nìn ye dɛ !Kàbini ò kɛra, ò fana kɔɲɔmuso ɲɛbɔra ǒ fɛ̀, ò bɛ k'a tɛgɛrɛẁ fɔ ǒ kùn. Yàa ! Ò tɛ bɛ̀n nàmàkɔ̀rɔ̀ba mà. Bàkɔ̀rɔ̀nin bɛ ǒ fàsànkòkɛ la tùma min na, Nàmàkɔ̀rɔ̀ba y'i yɛ̀lɛ̀ma gɔrɔɔwu ! Bàkɔ̀rɔ̀nin bɛ bolo lɔ. À ye kuma sàba fɔ. À ko :
- Ha ! Ngala !... Kùúkù ! ... Hɛɛ leyu !
Ò kuma sàba fɔlen ... 'Hɛ Leyu' maa fɔ yɔrɔ o yɔrɔ bamanankan la, bɛɛ b'i tulomǎjɔ̀. Ǔ nàna kà nà à rɔjɛ ko : 
- Mùn bɔlen bɛ à rɔ, Nàmàkɔ̀rɔ̀ba ?
À ma kuma.
- Ko : 'Àyi ! Ko : Aw k'an to ɲɔgɔn na, ò kɔ, ò tɛ ɲà.
(Màaẁ bi yɔrɔ dɔ fɔ, n'aw ye kɛ̀lɛ̀kɛ̀laẁ ye : a' y' aw fara, aw kàn'aw to ɲɔgɔn na').
Kuma ma sɔ̀rɔ nàmàkɔ̀rɔ̀ba da ko :
- Wà ! An tɛ taa sàrìya la dè Jàra fɛ̌ yèn?
À ko :
- Àyi ! ko : 'Bàkɔ̀rɔ̀nin dè ye àle npu mìnɛ, ko à ye n npu, à ye n npu,
- Ko : à ma dɔ wɛrɛ kɛ i la npuli dàma kɔ.
- Ko : À ye n npu.
- Ko : 'Bàkɔ̀rɔ̀nin, k'o bɛ cogo dì ?'
- Ko hán-hàn! Ko : n tùn bɛ jàgòdɔn la n na mùso ɲɛkɔrɔ. Mùso kɛlen kà tɛgɛrɛ fɔ ne kùn, de kà tila k'à fɔ k'o bi kɛ kùnko ye ne nɔ̌ fɛ̀.
- Ko : Nàmàkɔ̀rɔ̀ba ! k'i fɛnɛn t'i dège jàgòdɔn la ko : Yàa mùso nà ɲɛbɔ i fɛ̀ ? 
- Ko : Minkɛ̀, ne ye se dɔ̀n wɛrɛ la wuyi kɔ dè ?
Ò y'a kɛ kàsi ye, Ò y'i kɔ dòn.Kàbi ò kɛra, bàkɔ̀rɔ̀nin jamana tun, à y'i bolonin fìla kɔrɔtà ko : 
- Bɔɔɔn ! A' ye wòlo wuli ! Bɔɔɔn !
Ǒ kɔ̀ni b'o kɛ, à b'i sènnin fìla cun dùgu mà k'ǐ bòonsìnin bùusùbɛɛsɛn. Kàbini ò kɛra sa, mùso ɲɛnajɛra fɔ à tilara kà taa i ɲɔ̀ngirin bàkɔ̀rɔ̀nin kɔrɔ. Ò la, fugarɔsogo nìnnu bɛɛ ko :
- Anw m'an kà wuli ko, ò kɔ ko : dimi bɛ dòn anw nɔ bàkɔ̀rɔ̀nin fɛ̀.
Min ta ye sanu ye, min ta ye wari ye, ù bɛ'n kà ǒ dòniẁ tà kà taa à da bàkɔ̀rɔ̀nin kɔrɔ. Min maa di mùso mà, ù bi taa ò da bàkɔ̀rɔ̀nin kɔrɔ. Bàkɔ̀rɔ̀nin na jàma juguyara. 

Nàmàkɔ̀rɔ̀ba dimikojugu, ǒ yɛ̀lɛ̀màtɔ bába ! ǒ kàman karila. Kàman karilen, Sònsànnin ko kó :
- Ò ye jàgòdɔn sɔ̀rɔ̀len ye e fɛ̀ táan ! kàna jɔ̀ dɛ !
(Nàmàkɔ̀rɔ̀ba la sènsàbàlàboli sɔ̀rɔ̀la tàra yèn dè). Ò bi bolo kelen kɛ kà dɔ rɔmìna. Ò y'a juguya. Kɔ̀rɔ̀jara kɔ̀ni dalen k'ì ɲɛtugu, ò y'a dɔn ko : gàsì tɛ àle la, màntɔ̀ɔrɔ̀ si tɛ àle la yènni nɔ. Sògò si tɛnà bɔ min bɛ gàsi tìgɛ àle la. Kàbini bɛɛ lajɛ̀len bɛ kà ù la nàfolo di bàkɔ̀rɔ̀nin mà, ò dimi dònna nàmàkɔ̀rɔ̀ba la, Nàmàkɔ̀rɔ̀ba ko : à tɛ ɲà min kɔ, k'an b'a kɛ ò ye, k'o bɛ bàkɔ̀rɔ̀nin si latunu. Gɔngɔn dùrùndùlen, ù y'a nɔɔni. À y'i gwan yɔrɔ min na, kàman ìn karilen gɔrɔɔwu ! Bàkɔ̀rɔ̀nin bɛ bolo lɔ k'o bɔ̌ mìna. Ǒ bɔ̌ mìnàlen, ò ko :
- Sùko bɔlen 'lɔ ɔ́ , sùko bɔlen 'lɔ ɔ́' !
Kàbi ò fɔra dɔrɔn, bɔnba ... min bɛ bɔnbafɔ la, ò y'i bùgùbugu kà nà Nàmàkɔ̀rɔ̀ba bùgɔ k'ǒ tàlon k'ǒ fìli. Ò bɛ sògoẁ bɛɛ gɔ̀si. Nàmàkɔ̀rɔ̀ba bùgɔ̀len k'ǒ tàlon k'ǒ fìli, gwɛ̀dɛ̀nin fana dònna ko rɔ k'à talon. (Jinɛ ni màa tɛ kelen ye. Ǔ nàna nàmàkɔ̀rɔ̀ba tà san ni dùgu cɛ, kà nà ni à ye.) Ǔ nàlen ni nàmàkɔ̀rɔ̀ba ye sa ! ... ǔ nàna kà n'à lada ko : - Nàmàkɔ̀rɔ̀ba ! k'e yɛ̀rɛ ..ko :. bunɛ kà bɔ ò rɔ  ko : 'Bunɛ ye jɛn ye ? ... E ! Nàmàkɔrɔ dòn ! K'e yɛ̀rɛ ko : ko nɔgɔn tɛ, ko à gɛ̀lɛ̀yàlen jɛn kàn ? k'e nàmàkɔ̀rɔ̀ba dòn ! 

Ko Wà, cɛ̌ẁ maa ɲɔgɔn ye yɔrɔ o yɔrɔ, cɛ̀bàkɔ̀rɔ̀kɛlɛ ye gàrìjɛgɛ dè ye! Nàfolo bɛ n bolo, ò tɛ n bolo, ò tɛ ! i kàn'i yɛ̀rɛ kɛ sebaa ye bɛɛ ɲɛ. I k'ǐ yɛ̀rɛ to tɔ̌ẁ toyɔrɔ lɔ... A'm'an kà ɲɔgɔn nɔbɛ̀n, an kà ɲɔgɔn kan mìnɛ. 

Min ye nìn kɛ nìn kɛcogo rɔ, k'à bɛɛ jɔ̀yɔrɔ jìra i la, kɔ̀rɔ̀jara y'a bɛɛ jɔ̀yɔrɔ jìra i la kà bɛɛ yɔrɔ yìr'i la... Bònya min bɛ òlu ni ɲɔgɔn cɛ, sògo tɔ̌ẁ ye ǒ tà an Hadàmàdenẁ ɲɛ na . An fana man kan k'à kɛ cogo si, k'an bɛ fìli ɲɔgɔn mà, kà dɔ bìla yɔrɔ dɔ la k'à sɔ̀rɔ, ò tɛ yèn. 

...Wà ! Sàlamàlèku ! 

Ce conte s’inspire de la vie en société des bêtes de la brousse… Un jour, Korojara, le lion, se reposait songeant au vieux cours du monde. Il le regrettait. Les nouveaux comportements n’étaient pas bons : les épouses n’obéissent plus aux maris, les enfants n’obéissent plus à leur père et les cadets n’obéissent plus aux aînés. Il soupira : ‘Ah ! si je ne trouve pas une solution, la situation va empirer, je vais convoquer une réunion !’

Le lion rugit sa plainte dans la brousse : ‘Huuun ! la vie ! Huuun ! la vie !’, sûr que les autres bêtes en l’entendant, se mettraient en route, pressentant un grave problème… Elles se lèvent aussitôt et foncent vers le lieu de réunion… Le ciel se couvre d’un nuage de poussière. Les moustiques, eux, se planquent dans les oreilles de l’éléphant… Or, si tous les participants étaients sots, l’hyène mâle, lui, dont on allait traiter le cas, était carrément fou, les autres ne l’étaient pas. Il se précipite pour devancer tout le monde, avalant les distances au point de les rapetisser, de faire sept fois le tour du plateau de ralliement et de s’offrir même le luxe d’un petit somme avant que les autres n’arrivent…Les moustiques disent à Sama l’éléphant : ‘Eh ! grand frère ! Freine un peu ! Sinon, à cette allure et avec ta masse, tu ne pourras pas t’arrêter à hauteur du Lion. Or, personne ne doit le dépasser tant soit peu, même en le prévenant. (Il faut dire que la distance à parcourir valait bien celle de Falajè-brousse à Bamako, soit : 80 km). Ils lui disent donc de tenir compte de sa masse en mouvement …Quand tous sont arrivés, Hyène interpelle Sonsan, le lièvre, leur arbitre-chef. ‘Petit frère Sonsan, je suis arrivé le premier. C’est moi qui suis arrivé le premier. Aussi, quel que soit le motif de la convocation, surtout s’il est bon, je dois être privilégié, car je suis arrivé le premier.’ Sonsan lui répond : ‘C’est bien entendu !’
 La réunion commence. Le lion s’adresse à l’assemblée : ‘ La vie se complique, dit-il. Les gens n’ont plus de responsabilités, et, quand ils en ont, ils n’en tiennent pas compte. Alors, voilà : j’ai trois filles en âge d’être mariées, mais quelle doit être la dot à fournir, en argent ou en or ? Personne d’entre vous n’en saura rien. Que chaque prétendant fasse ses préparatifs. Le jour de la noce, celui qui vaincra tout le monde, sera le champion. On lui donnera l’épouse’. Hyène approuve : ’C’est parfait !’ (S’il répond ainsi, c’est qu’il est fou. Les autres sont sots, mais ne sont pas  fous. Ils sont capables de garder la mesure comme le commun du peuple. Hyène s’entête, car il est fou…)
Ils s’en vont faire leurs préparatifs : qui, de l’argent, qui, de l’or, et commencent à se diriger vers la clairière pour l’apporter.
Vient le moment pour le lion de réaliser son plan. Korojara dit à Sonsan : ‘Petit frère Sonsan, prends ton tambour de griot et annonce aux gens la date du mariage, que tous se présentent pour son organisation !’ Avant même qu’il ne prenne son tambourin surgit une inquiétude : ‘Où va-t-on garder les cadeaux que les prétendants sont en train d’apporter?' On convoque et interroge le chef des tisserins : ’Qu’en est-il de la case nuptiale ?’ (Ecoutez bien comment les époux tisserins se répondent, cela vous permettra de connaître les bonnes règles à observer entre nous, les humains, spécialement entre les époux). Les tisserins répondent : ‘Ce n’est pas une tâche difficile, car nous sommes capables de bâtir un hameau en une heure de temps. Nous sommes nombreux, et, de plus, travailleurs.’


Les oiseaux se rassemblent sur le chantier. Aussitôt le tisserin mâle se met à piailler abondamment : ‘Datyo, Datyo, Kontyè, Kontyè ! L’herbe manque, les feuilles de bambou manquent ! Eh ! Comment va-t-on faire ? Comment va-t-on faire ?’ Il n’arrête pas de piailler. Comment répond sa dame ? : ‘Mon mari se met d’emblée à piailler sans arrêt dèrètètètè ! à mettre sa bouche en feu nènènènè ! Il ne prend pas le temps de réfléchir ou de donner du réconfort.’ Ce sont là les propos de dame tisserin, mais ils ne doivent surtout pas être entendus des enfants. Qu’ils apprennent (plutôt) ce que leur père ne sait pas faire, car il peut être comme un étranger dans sa maison. (Ce sont là les conseils de dame tisserin à l’intention des enfants. Il faut en retenir ceci : même si un époux ne cesse de récriminer, l’épouse ne doit pas prendre le parti des enfants contre le mari, elle doit conseiller le mari, puis, les enfants. Son rôle est de donner des conseils).
Finalement maître tisserin a répondu : ‘L’an dernier, j’ai tressé ma chaumière, l’an dernier j’ai tressé ma chaumière (en un rien de temps) ntènènènènè ! Cette année, je la tresserai encore plus vite.’ Ce fut sa réplique.Alors les jeunes tisserins se précipitent, ils foncent dans les bois. Les uns lacèrent les feuilles, d’autres les retiennent, d’autres les entrelacent. En un clin d’œil, la case est terminée, au point que petit frère Sonsan vient les féliciter. ‘Vraiment, tisserins, vous avez été diligents, vous pouvez maintenant laisser le travail de la case.’

Sitôt le travail arrêté, Sonsan prend sa monture alezane : il s’accroupit sur le dos de l’aigle martial avec son tambourin. Du haut du ciel, il en joue, tandis que l’aigle proclame : ‘Frères, allons au marché rocailleux !’. C’est là son message. (Bon, ce marché rocailleux, de quoi s’agit-il ? Il peut, en fait, désigner tout lieu de réunion où l’on doit traiter une affaire difficile). Tout le monde s’y rend en hâte.

Une fois tous rassemblés, (on procède à l’inscription). Hyène demande alors à être inscrit le premier sur la liste, car il est arrivé le premier. Une fois inscrit, on interroge : ‘Qui d’autre veut s’inscrire ?’ Hyène lui-même intervient en disant : ‘Qu’on note le nom du bouc à côté du mien !’. On le note. Cela fait, on demande qui sera le suivant. ‘Inscris le nom du chat !’ Une fois inscrit, on demande qui inscrire près du chat. ‘La souris.’ 'Et ensuite ?’ ‘Ecris l’épervier, suivi du poulet, dit Hyène. Ce sera tout. D’abord, nous six, nous lutterons en combat singulier pour ces trois filles à marier. Si nous échouons, on pourra chercher d’autres prétendants, sinon, c’est la procédure que nous allons suivre.'Le lièvre part en informer le lion. Le lion acquiesce en ces termes : ‘Petit frère Sonsan, on dit en proverbe : ’Il n’y a pas de risque à fracasser la tête du singe qui le demande.’ Hyène est tout simplement détraqué, quoi que tu fasses, surtout ne l’épargne pas. Il ne sera que sa propre victime, sinon, personne ne sera responsable de sa mort. Un détraqué se fait la guerre à lui-même, sinon, un niais, quand on lui donne des conseils, il est capable de les écouter, il ne se fait pas la guerre à lui-même. Par contre, un détraqué peut se livrer lui-même à la mort. Que Dieu nous préserve tous de cette folie !’


Tous se retrouvent alors sur le champ de bataille. Hyène dit : ‘Qu’on en vienne tout de suite au combat inéluctable. Entonnons l’air du fétiche komo, qui est on ne peut plus expéditif et constitue la solution finale.’ Petit frère Sonsan s’exclame : ‘Quoi ? l’air du komo !’

Oui, l’air du komo !’ ‘Entonner l’air du Komo pour une noce !’ ‘Parfaitement !’ Le lion approuve : ‘Ça va, c’est bien. Faisons comme ça ! Quelle que soit l’issue, elle sera publique !’


A peine cette décision était-elle prise que le jeune chat s’écrie : ‘Assemblée ! Ecoutez ! Pour ma part, je renonce à la jeune mariée et la donne à la souris, mais nous n’aurons plus rien à voir ensemble sur terre. En effet, qui ne sait pas patienter, finit par faire tort à son prochain et ensuite offense Dieu. Je veux garder mon honneur. Je renonce. Que Souris prenne l’épouse ! ‘ ‘C’est bon, c’est d’accord !’. L’épervier, lui aussi déclare : ‘Que le poulet prenne la femme, car, lui, sait faire la cour, il sait se composer un air et plaisanter, moi, je ne sais pas. Depuis que Dieu m’a créé, je n’ai pas de noir dans les yeux, encore moins de blanc. Je ne sais pas prendre un air joyeux. Quand je rencontre un impudent, aussitôt je me fâche.’ Lui aussi renonça à la femme. L’assemblée demande alors à Hyène : ‘Et toi ! qu’en est-il ? Tu ne renonces pas ?’ ‘Jamais de la vie ! Arrivera ce qui arrivera !’ ‘Et toi, bouc ?’ ‘Je ne renonce pas ! Comme dit l’adage ‘faute de bataille, on ne peut pas connaître le vainqueur. Que le tambour donne le signal et on va connaître l’issue de ce combat singulier.’

Il existe en brousse un (grand) oiseau appelé ‘Bon’ (aigle). C’est un joueur de tambour. Son nom d’origine est l’oiseau-griot et il était autrefois pour nous l’oiseau des fêtes, mais ce joueur de tambour, on a changé son nom pour l’appeler ‘Bon’.

Le combat singulier allait commencer. L’aigle avait convoqué ses acolytes : le petit pique-boeufs, joueur de ‘cun’, le ‘vanneau', joueur de ‘baraden’ et le canard, joueur de ‘pintin’. (Celui-là, dès qu’il a aplati son bec, les autres tambours de l’orchestre n’ont plus besoin de rien, ils se basent sur lui). Le petit pique-boeufs s’est avancé. Il s’avance encore.  Il se met à jouer, rend les roulements plus vifs et transmet des paroles humaines. Chaque joueur les retransmet. Les joueurs de ‘baraden’ et de ‘pintin’ ont passé leur tambour à la flamme et les ont fait résonner aux oreilles… Quand tous eurent fini de parler le langage des hommes, ils grimpèrent sur la terrasse pour regarder le combat singulier.

Hyène dit : ‘Commençons !’ Dans sa pensée, le bouc va faire telle manœuvre… Pas du tout ! Il prend ses distances. Les anciens disaient : ‘Si tu vois un bouc en terrasser un autre, c’est qu’il est adossé à un mur’. C’est ce que le bouc a fait. Hyène s’approche et s’agite dans tous les sens… Le bouc porte sa petite veste bien serrée à la taille, il lève ses deux petits doigts et lance par trois fois son cri : ‘Booon ! Booon ! Booon ! Ce sera difficile, ce sera difficile !’. Ils s’affrontent… Pendant que l’hyène se balance, le bouc lance ses deux pattes avant vers le ciel ɲɛsenwu, puis en frappe le sol jɛsɛ ! et frotte doucement sa barbiche à même la terre. C’est sa manière de danser comme ça !
Aussitôt la jeune mariée s’en éprend et l’applaudit… Mais voilà, ce n’est pas du goût de l’hyène. Tandis que le bouc sa pavane sans vergogne, Hyène l’attaque gorowu ! Bouc est à sa merci. Il pousse trois hurlements : ‘Ha, Ngala !... Kuuku ! … He leyu !’ (Quand, en bambara, on entend crier ‘leyu’ (au secours !), tout le monde dresse l’oreille).

On accourt voir en demandant : ‘Que s’est-il passé, Hyène ?’. Il ne répond mot. Il grogne : ‘Rien, laissez-nous nous battre ! Sinon, ça ne peut pas marcher.’ (Quand on voit des gens se quereller, on intervient en disant : ‘Séparez-vous ! Cessez de vous battre !) Hyène n’a pas su quoi répondre. ‘Allons donc à la cour du lion pour qu’il juge le cas !’ – ‘Non, dit Hyène, bouc m’a humilié et traité avec mépris. De sa bouche, il a fait ‘Npu !’. – ‘Il n’a rien fait de plus ? (ce n’est que cela ?)’- ‘Il m’a méprisé !’ – ‘Bouc, qu’en est-il ?’ (quelle est ta version ?’ – ‘Ce n’est pas ça du tout ! Mais, comme je dansais élégamment devant ma future, elle m’a applaudi et Hyène en a fait aussitôt un sujet de querelle contre moi.’ – ‘Hyène, disent-ils alors, ne devrais-tu pas, toi aussi, apprendre à danser élégamment pour séduire la future mariée ?’ Et Hyène de répondre : ‘En dehors de ‘Wuyi’ est-ce que je connais un autre pas de danse ?’ Il jette son cri et tourne le dos.Le bouc en profite pour danser de nouveau. Il lève ses deux petits doigts en criant : ‘Boon ! Jouez du tambour avec ardeur ! Boon !’ Les tambourineurs s’animent. Bouc frappe le sol de ses deux petites pattes et caresse le sol de sa barbichette. Aussitôt, la femme, émerveillée, va s’agenouiller devant le bouc… alors tous les animaux présents quittent la clairière en déclarant : ‘Allons-nous-en ! sinon, bouc va nous rendre tous jaloux.’ Ils décident d’apporter leurs cadeaux, or ou argent, et les déposent aux pieds du bouc dont l’orgueil s’amplifie.

Hyène, furieux, fait brusquement demi-tour et se casse l’épaule, baba ! En voyant son épaule cassée, petit frère Sonsan lui dit : ‘Voilà ! tu peux maintenant danser élégamment. Ne t’arrête pas !’ (C’est à cette occasion là-bas que l’hyène a appris à courir sur trois pattes). Hyène essaie de soutenir sa patte avant avec l’autre, mais c’est encore pire !... La poussière s’élève… Le lion, lui, couché, ferme les yeux. Il sait que tout va bien pour lui, qu’aucun malheur ne peut l’atteindre là-bas, qu’aucune bête n’osera venir l’offenser.

Hyène et Bouc sont en plein combat. En effet, à peine la foule a-t-elle déposé ses cadeaux pour honorer le bouc, que la fureur a submergé Hyène. Malgré son épaule cassée, il bondit sur Bouc en déclarant : ‘Nous allons à l’inévitable ! Je vais exterminer la race caprine !’ Il saisit à la gorge le bouc qui se met à hurler : ‘C’est un vrai meurtre ! C’est un assassinat !’.

 Aussitôt, l’aigle ravisseur qui jouait le gros tambour, fonce sur Hyène, lui donne un bon coup et l’envoie au loin heurter les autres animaux. A sa suite Gwèdènin lui aussi entre dans la bagarre et le soulève dans les airs. (Les génies et les hommes ne sont pas comparables !). Ils attrapent Hyène en plein vol, le ramènent et le plaquent au sol en lui disant : ‘ N’avais-tu pas toi-même envisagé que malheur s’ensuive ? Qui donc est l’infortuné ? C’est toi, Hyène ! N’as-tu pas dit que ce combat singulier ne serait pas facile ? Il a été rude pour qui ? Pour toi, Hyène !

Morale à retenir : chaque fois que des hommes s’affrontent, c’est une affaire de chance. La richesse ou la pauvreté n’ont rien à y voir. Il ne faut pas se prétendre vainqueur au-dessus de tous les autres, mais se tenir à sa place, comme les autres concurrents. Chercons plutôt à nous accorder et à nous entendre… Dans ce conte, celui qui a agi ainsi et montré à chacun quelle est sa place, c’est le lion. Le respect qu’on doit avoir les uns pour les autres, les animaux nous l’ont bien montré à nous les humains. Nous aussi devons faire en sorte de ne pas nous tromper les uns sur les autres, de ne pas mettre quelqu’un à une place qui ne lui revient pas.